Montaż i gwarancja
Instrukcja montażu i konserwacji

Uwaga!

Stolarka drzwiowa wykonana jest z klejonego warstwowo suszonego drewna sosnowego, które posiada skłonności do kurczenia i pęcznienia w zależności od temperatury i wilgotności powietrza. Wykluczenie tego zjawiska nie jest możliwe. Poprzez prawidłowe magazynowanie, wbudowanie, użytkowanie, konserwację można je zminimalizować, należy zapewnić odpowiednie warunki temperatury i wilgotności, aby unikać nawilgocenia, a co za tym idzie pęcznienia, a następnie ponownego wysychania tj. kurczenie elementów konstrukcji drzwi.

Z uwagi na różnorodność warunków eksploatacji i przeznaczenia drzwi Kupujący/użytkownik nie jest zwolniony z obowiązku fachowego sprawdzenia naszych wyrobów we własnym zakresie pod względem ich przydatności zastosowania
w przewidywanych warunkach eksploatacji.

Konserwacja

1. Bezpośrednio po rozpakowaniu skrzydło drzwiowe i ościeżnicę wersji niemalowanej należy pomalować stosując któryś z będących na rynku środków do zabezpieczania i konserwacji stolarki budowlanej postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi przez producenta. Stosować najpierw podkład impregnujący, a następnie środek nawierzchniowy, dopasowany do rodzaju stolarki (wew. lub zew.). Należy pamiętać, iż odpowiednio dobrane środki oraz prawidłowo przeprowadzony projekt zabezpieczenia i konserwacji wpłynie na trwałość i estetykę wyrobu.

2. Drzwi w wersji malowanej zabezpieczone są farbą akrylową i należy je konserwować mleczkiem do konserwacji drewna min. dwa razy w roku.

3. Ślady żywicy zmywać terpentyną.

4. Mechanizm zamka smarować wg potrzeb.

5. Luz pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą regulować poprzez wkręcanie lub wykręcanie zawiasów.

Montaż

1. Drzwi montować w odpowiednio wykonanym otworze budowlanym:
- ściany o mocnej zwartej strukturze, powierzchnie wyrównane bez pustki
- powierzchnie boczne zachowujące pion, górne i dolne poziomy
- wymiary otworu w płaszczyźnie pionowej i poziomej 2 ?4 cm większe od wymiaru zew. ościeżnicy.

2. Drzwi montować po wykonaniu i wyschnięciu tynków i podłoży pod posadzki, wyłącznie w suchym okresie.

3. Drzwi zewnętrzne montować wyłącznie jako otwierane na zewnątrz.

4. Drzwi w ścianach zew. muszą być zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych (deszcz, śnieg) ? poprzez wykonanie wiatrołapu otwartego lub zadaszenia bezpośrednio nad drzwiami zabezpieczającego drzwi przed w/w czynnikami atmosferycznymi w taki sposób aby rozbryzgi spadającej wody nie powodowały zamaczania powierzchni drzwi.

5. Drzwi nie montować w ścianach mocno nasłonecznionych. W takim przypadku należy montować drzwi z wypełnieniem ze sklejki wodoodpornej wielowarstwowej.

6. Przy zamontowaniu drzwi w ścianach nadmiernie nasłonecznionych oraz nagrzewanych pomieszczeń powyżej 20oC przy niskiej wilgotności powietrza należy liczyć się ze zjawiskiem zwiększonego skurczu i pęcznienia elementów drzwi, powstawania mikropęknięć oraz możliwością pojawienia się śladów żywicy na powierzchni drzwi.

7. Z uwagi na niszczący wpływ wilgoci zabrania się montażu drzwi w budynkach (pomieszczeniach) zawilgoconych z brakiem wentylacji lub działającą niezgodnie z wymogami normy PN-83/B ? 03430.

8. Nie dopuszczać do nagrzania drzwi będących w folii (grozi zwulkanizowaniem folii z powłoką malarską).

9. Drzwi wewnętrzne zaleca się montować za pomocą kotew blaszanych, zewnętrzne dodatkowo za pomocą tulei stalowych dwustronnie rozpieralnych.

10. Sposób ustawienia i regulacji:
- zamontować blachy kotwiące (6 szt.) do zewnętrznych pow. ościeżnicy za pomocą wkrętów do drewna
- ustawić pomalowane kompletne drzwi w otworze budowlanym ? skrzydło wraz z ościeżnicą
- wbić kliny drewniane na narożach ościeżnicy tak aby za ich pomocą ustawić pion i poziom ościeżnicy oraz jej położenie w murze
- sprawdzić przekątną wewnątrz ościeżnicy z progiem
- sprawdzić i doregulować za pomocą klinów przyleganie skrzydła do ościeżnicy, funkcjonowanie zamka, odległość skrzydła od podłogi przy otwieraniu, szczelina pomiędzy skrzydłem i ościeżnicą powinna wynosić 3 ? 4 mm od strony zamka, 2mm w górnej części skrzydła.

11. Przed przystąpieniem do zamocowania dokładnie sprawdzić prawidłowość ustawienia i funkcjonowania drzwi oraz sztywność zamocowania za pomocą klinów.

12. Sposób mocowania:
- wyprofilować kotwy blaszane oraz zamocować je za pomocą dybli do muru ? 6 szt. kotew
- przy drzwiach zewnętrznych przytwierdzić dodatkowe pionowe ościeżnicy za pomocą metalowych tulei dwustronnie
rozpieralnych (3 szt. na stronę ? 30 cm od góry i dołu oraz pośrodku)
- podczas dokręcania śrub tulei uważać na możliwość rozwarcia ościeżnicy, czego należy unikać stosując boczne podkładki drewniane
- po przytwierdzeniu ościeżnicy w murze ponownie sprawdzić prawidłowość funkcjonowania drzwi ? istnieje jeszcze niewielka możliwość regulacji za pomocą klinów oraz odkręcania i dokręcania śrub
- założyć min. 3 szt. rozpórek drewnianych w O odległości od góry i dołu ościeżnicy oraz w środku, tak aby zachować prawidłowy jej wymiar wewnętrzny ? zabezpieczając końce rozpórek np. podkładkami z tektury aby nie uszkodzię malowanej powierzchni
- wypełnić szczelinę pomiędzy ościeżnicą a murem pianką montażową oraz pozostawić do zastygnięcia ? nadmiar obciąć
- w czasie wypełniania nie dopuścić do zabrudzenia pianką powierzchni drzwi
- sprawdzić funkcjonowanie drzwi ? ewentualnie dokonać regulacji na zawiasach.

13. Prawidłowe ustawienie i zamocowanie drzwi ma zasadniczy wpływ na ich funkcjonalność, dlatego czynności te powinny być wykonywane przez wyspecjalizowaną firmę.

14. Drzwi zabezpieczyć przed niekontrolowanym gwałtownym otwarciem wywołanym np. silnym wiatrem lub przeciągiem. Brak takiego zabezpieczenia może doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń, a nawet zniszczenia drzwi.

15. Przy realizowaniu inwestycji, dla której wymagany jest dziennik budowy, montaż stolarki drzwiowej winien być potwierdzony przez osobę upoważnioną wpisem wraz z datą do tegoż dziennika.

Karta Gwarancyjna Stolarki Budowlanej Drzwiowej

1. Producent udziela gwarancji na wyrób stolarki drzwiowej na okres 12 m-cy od daty sprzedaży

2. Producent w okresie gwarancyjnym zobowiązuje się dokonać bezpłatnie napraw wad ukrytych niewidocznych w chwili zakupu, ujawnionych w czasie eksploatacji wyrobu lub wymienić na wolny od wad jeżeli wyrób nie został wbudowany.

3. Przyjęcie rachunku zakupu jest potwierdzeniem akceptacji warunków gwarancji przez Kupującego.

4. Gwarancją objęte są wyroby:
Składowane zgodnie z wymogami PN-B-05000 tj. w pomieszczeniach krytych, suchych i przewiewnych
Wbudowane zgodnie z załączoną instrukcją montażu i konserwacji
Nie noszą śladów przeróbek, strugania, zmian konstrukcyjnych i wymiarowych, zmian okuć, uszczelek i szyb dokonywanych przez użytkownika

5. Gwarancja nie obejmuje wyrobów:
Z wadami i uszkodzeniami, w wyniku których została obniżona cena
Z uszkodzeniami mechanicznymi (wgniecenia, zarysowania, pęknięcia itp.)
Z rozregulowanymi zawiasami (regulację przeprowadza użytkownik).
Z wadami wynikającymi z niewłaściwego transportu, przechowywania, wbudowania niezgodnego z przeznaczeniem wyrobu i niniejszą instrukcją montażu lub użytkowania.
Z wyroszeniem żywicy na powierzchni drzwi.
Z uszkodzoną powłoką malarską z przyczyn niezależnych od producenta.

6. Reklamację z tytułu wad wyrobu należy składać w miejscu zakupu.

7. Podstawą przyjęcia reklamacji jest załączenie karty gwarancyjnej z wypełnionym odcinkiem zgłoszenia wraz z rachunkiem zakupu.

8. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia a dokładny termin ich załatwienia zostanie ustalony z klientem.

9. W przypadku reklamacji nieuzasadnionej Reklamujący poniesie koszty związane z przyjazdem serwisu.

         2006 F.P.H.U. STOLSA